Öppet forum

Tema jiddishfilm

Lisa Rivo från National Centre for Jewish Film
på Brandeis University berättar om jiddishfilmen
och arbetet med att bevara denna kulturskatt för
framtiden.